காலத்தை வென்றவர்களின் பொன்மொழிகள்

பாய்ஸ் பொன்மொழிகள் - எழுத்தாளர் சுஜாதா

தமிழ்ப் பழமொழிகள்-4

தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3

தமிழ்ப் பழமொழிகள்-2

தமிழ்ப் பழமொழிகள்-1

தமிழ்ப் பழமொழிகள்