என்றென்றும் நீ என் இதயத்தில்..!

சில விஷயங்கள் யாராலும் மாற்றவே முடியாது..!