இலக்குகளை ஏன் நிர்ணயிப்பதில்லை ?

இலக்குகளும்... கனவுகளும்...

இலக்குகள் ஏன் முக்கியமானவை ?

நம் இலக்கை நாம் அறிந்தால் வெற்றி நம்மை அறியும்..!!

இப்படியாக இருப்போமா..?!!!