படித்ததில் பிடித்தது - நம்பிக்கையும் பேச்சும்..!

நேற்றைய நாளை இன்று - இன்றைய நாளை இன்றே..!